Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2014

small-crimes
small-crimes
Sponsored post
feedback2020-admin
small-crimes

November 30 2013

small-crimes
Twoje bajki lepsze niż bracia Grimm i ten Andersen..
small-crimes
2490 cf53 390
Reposted fromShini Shini viablondi blondi
small-crimes
1187 11ce 390
Reposted fromscorpix scorpix viablondi blondi
small-crimes
Jesteś na tyle atrakcyjna, na ile się czujesz.. Wszystko zaczyna się w głowie..
Reposted fromsohard sohard viaszalony-virus szalony-virus
small-crimes
3346 4e92 390
Reposted frommarionette marionette viapaulinab paulinab
small-crimes
small-crimes
Reposted frommaffiq maffiq viablondi blondi
small-crimes
0342 eb7c 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaklaud klaud
small-crimes
Gdybyś dostał książkę z historią Twojego życia,przeczytałbyś zakończenie?
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viaszalony-virus szalony-virus
small-crimes
2259 1110 390
small-crimes

Kobietę stworzono z żebra mężczyzny.
Nie ze stopy, by po niej deptano. Nie z głowy by była mądrzejsza. Z żebra, które jest pod ramieniem, mającym ją chronić i blisko serca, by ją kochać...

— przeczytane
small-crimes
9333 328f 390
Reposted fromrzr rzr viagurski gurski
small-crimes
3329 7227 390
Reposted fromscorpix scorpix viagurski gurski
small-crimes
3146 89bf 390
Reposted fromMuppet Muppet viarinloveanathema rinloveanathema
small-crimes

Miłość to nie uczucie. To zdolność..

November 24 2013

6748 947f 390
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viapaulinab paulinab
small-crimes
8655 f12c 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viagurski gurski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...